reklama

užitočné linky

Služby pre jednotlivcov - Formulár pre uchádzača o zamestnanie

Priezvisko:
Meno:
Tituly:
Vek:
Štátna príslušnosť:

Kontakt
Adresa domov:
Telefón súkromný:
Adresa na pracovisko:
Telefón na pracovisko:
Mobilný telefón:
E-mail:
Dosiahnuté vzdelanie (Názov školy, rok ukončenia).

Absolvované kurzy, školenia a tréningy (Uveďte názov vzdelávacej inštitúcie, zameranie, dĺžka, rok absolvovania).


Jazykové znalosti
Materinský jazyk:
Cudzie jazyky:   
Stupeň ovládania:        Slovom                Písmom
Stupeň znalosti jazyka:   
Plynulo            Stredne              Základy
Cudzie jazyky:    
Stupeň ovládania:        Slovom               Písmom
Stupeň znalosti jazyka:
     Plynulo            Stredne              Základy
Viac jazykov:


Počítačovéznalosti
(Užívateľské programy: napr. Word, Excel, PowerPoint, Internet, operačné systémy, programovanie).
Užívateľské programy:   
Úroveň ich zvládnutia:
        Výborne             Dobre                Základy
Užívateľské programy:   
Úroveň ich zvládnutia:
        Výborne             Dobre                Základy
Užívateľské programy:   
Úroveň ich zvládnutia:
         Výborne             Dobre                Základy
Iné:


Vodičský preukaz
Skupina: A      B      C      D      T
Ďalšie schopnosti a znalosti, (využiteľné v ďalšom zamestnaní)
Mimopracovné aktivity, záujmy:
Priebeh vašich doterajších zamestnaní. (Roky od – do, firma, prac. pozícia, dôvod zmeny).
Prečo chcete zmeniť zamestnanie?
Želaná pracovná pozícia. (Uveďte, o ktorú sa uchádzate, ak nereagujete na konkrétnu vypísanú pozíciu. Uveďte max. tri v poradí).
Očakávaný priemerný mesačný plat:
Termín možného nástupu:
Aké sú vaše profesijné plány pre obdobie najbližších 5 rokov, čo by ste chceli dosiahnuť.

Ak súhlasíte s tým, aby sme si vyžiadali Vaše pracovné hodnotenie, uveďte prosím. (Názov firmy (školy), kontaktné osoby, tel. čísla).


Doplňujúce informácie
Ktorá z vašich predchádzajúcich pracovných pozícií Vám najviac vyhovovala a prečo? (ak ste doteraz nepracovali, uveďte, aké sú vaše očakávania v tomto smere).
Ktoré z vašich osobnostných vlastností, zručností, schopností a návykov sú podľa Vášho názoru dôležitým predpokladom pre prácu, o ktorú sa uchádzate.
Čo považujete za svoje pracovné a osobnostné slabiny a obmedzenia?
Ste ochotný(á) absolvovať preverenie (otestovanie) vašich osobnostných predpokladov?

Máte záujem o zaradenie do vzdelávacích aktivít, ktoré by zvýšili vaše pracovné uplatnenie? Ak áno, o čo by ste mali záujem?

So zaradením údajov z tohto môjho dotazníka do databázy EC PERSON, s.r.o. Súhlasím         Nesúhlasím
So zverejnením údajov pre potreby potencionálneho zamestnávateľa Súhlasím         Nesúhlasím
Dátum vyplnenia:
Miesto:

Údaje v riadkoch vyplňte podľa vlastného uváženia